VÄRDERINGAR

För oss är det viktigt med ett aktivt och långsiktigt ägande, i form av både affärsstöd, fokus och kapital. Tydlighet, transparens och nära relationer är ledord i vår organisation.

STRATEGI

Profuragruppens verksamhet bedrivs under mantrat 90% människor och 10% bolag. Därför är det viktigt att ledningen i respektive innehav har ett ägarintresse. Vår utgångspunkt är att alltid vara en bra delägare.

MÅL OCH VISION

Vi vill skapa tillväxt under lönsamhet, vilket innebär att våra innehav ska ge en årlig avkastning på investerat kapital. Vi jobbar mot tydligt satta mål ihop med ledningen i respektive innehav och tillsammans skapar vi värden som realiseras när tiden är lämplig snarare än på utsatt tidpunkt.

Profura

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

Provator

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.