VI ARBETAR TILLSAMMANS

Profura Utveckling investerar i sunda bolag där tillväxtpotentialen är hög, företrädelsevis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Investeringarna tar sikte på att tillsammans med starka ägarpartners skapa förutsättningar för generationsskiften (strukturerad succession), utveckling (exempelvis genom att skapa nya industriella affärskombinationer), expansion och tilläggsförvärv (strategiskt). I flertalet fall kan en investering innebära en kombination av ovan nämnda faktorer.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer, familjeföretagare, företagsledningar, samt andra investerare som vill förverkliga sina högt ställda ambitioner. Vi arbetar nära portföljbolagens ledningsgrupper och stödjer dem i deras strategiarbete, främst genom att vara en del av respektive portföljbolags styrelse, men affärsstödet vi erbjuder kan anta många olika former. Det kan vara allt från att ge daglig support, till att koppla samman individer inom Profuragruppens nätverk av branschfolk och industriella rådgivare.

Innan vi genomför en investering genomlyses verksamheten noga för att identifiera nuvarande status och utvecklingsmöjligheter. Med genomlysningen som bas utvecklas sedan en verksamhetsplan där vi tillsammans med bolagets ledning och övriga ägare beskriver vad som bör göras för att minska den eventuella klyftan mellan befintlig och möjlig värdetillväxt.

VI ARBETAR NÄRA VÅRA INNEHAV

För oss är det viktigt att ha en central roll i våra innehav, vilket innebär att vi alltid är en av bolagets huvudägare. Som en av huvudägarna kan vi säkerställa styrka att genomföra önskade planer. Med en central roll i bolaget skapar vi också möjlighet till tydliga aktieägaravtal, snabba beslutsvägar och goda bankrelationer.

VI ARBETAR PÅ LÅNG SIKT

För oss innebär en investering ett långsiktigt åtagande. Då är det avgörande med tydligt uppsatta mål. Genom tydliga mål skapar vi en engagerad ledning som vi sedan har ett nära samarbete med. Utifrån tydligt uppsatta mål kan vi också ta fram en relevant affärsplan, samt underlätta styrelsearbetet.

Ett långsiktigt åtagande innebär, för oss som ägare, uthållighet inom flertalet områden, där tillgången till ytterligare kapitalinjektioner vid behov utgör en viktigt del. Genom stark soliditet inom Profuragruppen och goda bankrelationer har vi skapat en bra grund för detta.

Då spelplanen kan komma att ändras på lång sikt är det för oss som ägare viktigt med ett flexibelt förhållningssätt, att vi kan genomföra nödvändiga justeringar vid behov. Vi är också pragmatiska vad gäller framtida exit ur våra innehav. Då vi agerar på lång sikt blir timingen det avgörande, inte någon bestämd tidpunkt.

EXEMPEL PÅ PROFURA UTVECKLINGS ARBETE

Vi säger Yes till stallströprodukter – med varumärket YesBox

YesBox stallströ är en gruppering inom Profura Utveckling som vuxit från att vara en liten lokal aktör till att bli norra Europas ledande spånleverantör.

Profura kom i kontakt med Skutskärs Trä i början av 2000-talet, då bolaget var kund till en verksamhet inom Profura-gruppen. Bolaget omsatte på den tiden ca MSEK 20 per år. Relationen med bolagets dåvarande ägare växte och efter ett par år kom en överenskommelse till stånd om att gå samman i en företagsgrupp och dela på ägandet, 50/50. Efter ytterligare några år valde Profura att köpa den tidigare ägarens andel och bli majoritetsägare i bolaget, tillsammans med företagsledningen. Detta skedde under 2011, genom Profura Utvecklings underkoncern, Gävle Intressenter.

Sedan 2011 har bolaget, med VD Björn Axelsson, vuxit både organiskt och genom förvärv. Bolagets omsättning har under Profuras ägarperiod ökat från MSEK 60 till MSEK 150 med bibehållen vinstmarginal.

Profura har tillsammans med företagsledningen tagit fram varumärket YesBox, skapat effektiva försäljningskanaler, samt investerat i 3 produktionsanläggningar belägna i Veddige, Valbo och Lässerud.

Daniel Månsson, VD/Investeringsansvarig på Profura Utveckling: ”YesBox med underliggande bolag är ett bra exempel på hur Profura Utveckling, genom ett nära samarbete med ledning och rätt incitamentsstruktur skapar tillväxt och värdeutveckling. Under Profuras tid som ägare har bolaget genomfört tre tilläggsförvärv och tillsammans med företagsledningen skapat Nordens största aktör inom stallströ. Bolaget har även arbetat långsiktigt med att utveckla varumärket YesBox. Ett lysande exempel på en lyckad marknadsföringskampanj är de rosa och blå spånbalarna i samarbete med bröst- och prostatacancerförbundet”

Björn Axelsson, VD: ”Tillsammans med Profura Utvecklings team har vi agerat mer flexibelt än våra kollegor i branschen och tillsammans har våra olika kompetensområden matchats väl i vårt gemensamma arbete. En bred produktmix i kombination och hög kvalitet på bolagets produkter har varit och är viktiga framgångsfaktorer. Mycket har åstadkommits men arbetet fortgår med att forma Nordens ledande aktör inom stallströprodukter.”

Profura industri

Investerar i bolag inom den traditionella industrisektorn, där även handelsbolag ingår. Inkluderar i nuläget branscherna livsmedel, verkstad, teknik, hustillverkning och maskinuthyrning.

Profura utveckling

Investerar i bolag inom nischade sektorer med specifika behov. Inkluderar i nuläget branscherna träindustri, lager/logistik, spedition och hotell.

Profura fastigheter

Förvaltar och utvecklar fastigheter inom Sverige, tillsammans med affärspartners och för våra portföljbolag. Fokus på totalavkastning för hela koncernen. Fastighetsbeståndet delas in i utvecklingsfastigheter och näringsfastigheter.