VI ARBETAR TILLSAMMANS

Profuras investeringar tar sikte på att tillsammans med starka ägarpartners skapa förutsättningar för generationsskiften (strukturerad succession), utveckling (exempelvis genom att skapa nya industriella affärskombinationer), expansion och tilläggsförvärv (strategiskt). I flertalet fall kan en investering innebära en kombination av ovan nämnda faktorer.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med entreprenörer, familjeföretagare, företagsledningar, samt andra investerare som vill förverkliga sina högt ställda ambitioner. Vi arbetar nära portföljbolagens ledningsgrupper och stödjer dem i deras strategiarbete, främst genom att vara en del av respektive portföljbolags styrelse, men affärsstödet vi erbjuder kan anta många olika former. Det kan vara allt från att ge daglig support, till att koppla samman individer inom Profuragruppens nätverk av branschfolk och industriella rådgivare.

Innan vi genomför en investering genomlyses verksamheten noga för att identifiera nuvarande status och utvecklingsmöjligheter. Med genomlysningen som bas utvecklas sedan en verksamhetsplan där vi tillsammans med bolagets ledning och övriga ägare beskriver vad som bör göras för att minska den eventuella klyftan mellan befintlig och möjlig värdetillväxt.

VI ARBETAR NÄRA VÅRA INNEHAV

För oss är det viktigt att ha en central roll i våra innehav, vilket innebär att vi alltid är en av bolagets huvudägare. Som en av huvudägarna kan vi säkerställa styrka att genomföra önskade planer. Med en central roll i bolaget skapar vi också möjlighet till tydliga aktieägaravtal, snabba beslutsvägar och goda bankrelationer.

VI ARBETAR PÅ LÅNG SIKT

För oss innebär en investering ett långsiktigt åtagande. Då är det avgörande med tydligt uppsatta mål. Genom tydliga mål skapar vi en engagerad ledning som vi sedan har ett nära samarbete med. Utifrån tydligt uppsatta mål kan vi också ta fram en relevant affärsplan, samt underlätta styrelsearbetet.

Ett långsiktigt åtagande innebär, för oss som ägare, uthållighet inom flera områden, där tillgången till ytterligare kapitalinjektioner vid behov utgör en viktig del. Genom stark soliditet inom Profuragruppen och goda bankrelationer har vi skapat en bra grund för detta.

Då spelplanen kan komma att ändras på lång sikt är det för oss som ägare viktigt med ett flexibelt förhållningssätt, att vi kan genomföra nödvändiga justeringar vid behov. Vi är också pragmatiska vad gäller framtida exit ur våra innehav. Då vi agerar på lång sikt blir timingen det avgörande, inte någon bestämd tidpunkt.

EXEMPEL PÅ PROFURAS ARBETE

Vi säger Yes till stallströprodukter – Skutskärs Trä och varumärket YesBox

Skutskärs Trä AB, med varumärket YesBox, är Nordens ledande tillverkare av spånbalar till djurägare. Bolaget har även en flexibel träimpregneringsanläggning, som väl balanserar förekommande säsongsvariationer.

Första gången Profura kom i kontakt med Skutskärs Trä var i början av 2000-talet, då bolaget var kund till en verksamhet inom gruppen. Bolaget omsatte på den tiden ca MSEK 20 per år. Relationen med bolagets dåvarande ägare växte och efter ett par år kom en överenskommelse till stånd om att gå samman i en företagsgrupp och dela på ägandet, 50/50. Efter ytterligare några år valde Profura att köpa den tidigare ägarens andel och bli majoritetsägare i bolaget, tillsammans med företagsledningen. Detta skedde under 2011, genom Profuras underkoncern för investeringar inom träindustrin, Gävle Intressenter.

Sedan 2011 har bolaget, med VD Björn Axelsson, vuxit både organiskt och genom förvärv. Bolagets omsättning har under Profuras ägarperiod ökat från MSEK 63 till MSEK 132.

Genom Profuras stöttning och engagemang har bolaget under ägandeperioden tagit fram varumärket YesBox för bolagets stallströprodukter, som idag är det ledande varumärket inom området. Under Profuras ägarperiod har verksamheten även förvärvat två nya produktionsanläggningar belägna i Valbo och Veddige.

Daniel Månsson, investeringsansvarig på Profura: ”YesBox med underliggande bolag, är bra exempel på hur Profura, genom ett nära samarbete med ledning och rätt incitamentsstruktur, kan skapa en bra grogrund för tillväxt på ett effektivt sätt. Under Profuras tid som ägare har bolaget genomfört två tilläggsförvärv och tillsammans med företagsledningen skapat nordens största aktör inom stallströ. Bolaget har även arbetat långsiktigt med att utveckla varumärket YesBox. Ett lysande exempel på en lyckad marknadsföringskampanj är de rosa och blå spånbalarna i samarbete med bröst- och prostatacancerförbundet. YesBox tillhör inte Profuras största investeringar, men är ett bra exempel på vårt nära samarbete med innehavens företagsledningar.”

Björn Axelsson, VD på Skutskärs Trä: ”Tillsammans med Profuras team har vi agerat mer flexibelt än våra kollegor i branschen och tillsammans har våra olika kompetensområden matchats väl i vårt gemensamma arbete. Många steg har tagits i rätt riktning och arbetet fortgår med att forma nordens ledande aktör inom stallströprodukter.”

 

Profura

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag, där tillväxtpotentialen bedöms hög, företrädesvis med ambitiösa och kraftfulla företagsledningar. Gruppen investerar också i utvalda fastighetsutvecklingsprojekt, samt förvaltar ett mindre fastighetsbestånd.

Provator

Investerar i små till medelstora, onoterade, svenska bolag som hamnat i ekonomiska svårigheter, men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar. Förvärv av väletablerade stabila verksamheter sker också till viss grad, främst i form av tilläggsförvärv till den befintliga portföljen.